ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchПравилници и закони


Правилник о програму опште и уметничке матуре
Тимови и Стручни активи за 2018/19.год.
Статут школе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика
Правилник о јавним исправама које издаје школа
Правилник о оцењивању ученика
Правилник о правдању изостанака
Правилник о похваљивању и награђивању
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о раду
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика
Посебни протокол о заштити деце и ученика
Кодекс облачења

 

Распореди


Распоред часова за први и други разред
Распоред часова за трећи и четврти разред
Распоред часова изборних предмета
Распоред блок наставе
Распоред одељења по учионицама
Распоред индивидуалних посета родитеља
Распоред звоњења

Радно време библиотеке
Радне суботе

Настава

Календар рада за 2018/19. годину

Наставни планови за природни и друштвени смер

Списак уџбеника за 2018/19. годину.

Списак лектире за 2018/19. годину