Документа

У припреми...

Финансијски план за 2024. годину

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2021. годину

Статут школе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о изменама и допунама правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о безбедности ученика

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања и вређања личности

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о јавним исправама које издаје школа

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о похваљивању и награђивању

Посебни протокол о заштити деце и ученика

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и трећих лица

Заштита података о личности

Кодекс облачења